Start2019-01-14T08:59:03+00:00

Vi hjälper dig att fatta rätt beslut för bättre affärer!

analys

Analys 

Bevakningar

Rådgivning

Undersökningar 

SydsverigeLive Rapport 2018

Rapporten tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Detta kombineras med omfattande analys av statistik, delvis från källor som ofta förbises. Sammantaget blir detta den mest omfattade undersökningen någonsin som tar utgångspunkt i företagens perspektiv. Det unika med rapporten är att det först och främst bygger på input från de företagsledare och beslutsfattare som själva är målgruppen för rapporten.


Bakom rapporten ligger Sydsvenska Handelskammaren och Industrifakta. Nytt för i år är att Länsförsäkringsbolagen i de sydsvenska länen stärker upp som partner. Det gör att vi ännu bättre fångar upp näringslivets utveckling och vad den betyder för sydsvenska företag.

Slider
Image
01 Insamlingsfas
Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.
02 Analysfas
Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som leveras med en hög trovärdighet.
03 Beslutsunderlag
Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.

Vår affärslogik

– tre steg mot rätt beslut för bättre affärer

01

Insamlingsfas

Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.

02

Analysfas

Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som levereras med en hög trovärdighet.

03

Beslutsunderlag

Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.

Image

Vår affärslogik

– tre steg mot rätt beslut för bättre affärer

01 Insamlingsfas

Basen för alla uppdrag är insamling av relevant fakta och statistik. Det sker genom kvalitativa och kvantitativa intervjuundersökningar, Industrifaktas egna paneler och databaser samt ett nära samarbete med aktörer på bygg-, installations- och fastighetsmarknaden.

02 Analysfas

Med fakta som bas genomför Industrifakta analysfasen. Resultatet är en analys med stor integritet som ger svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Värdeord i analysarbetet är korrekthet och fakta som levereras med en hög trovärdighet.

03 Beslutsunderlag

Med analysen som utgångspunkt tar Industrifakta fram beslutsunderlag som ger en tydlig färdriktning och hjälper uppdragsgivaren att fatta rätt beslut i avgörande frågeställningar.

Frågor & Svar

Det är ett antal faktorer som påverkar både nybyggnad och underhåll. Varje sektor och lokaltyp har sin egen konjunktur med egna drivkrafter och trender. Industrifakta bevakar byggandet inom en mängd sektorer och kan utreda förutsättningar och framtida utveckling med möjlighet geografisk uppdelning.

Industrifakta hjälper dig att ta reda på vilka typer av hushåll som kan vara attraherade av ditt projekt. Genom intervjuer med dina framtida kunder och analyser av den lokala bostadsmarknaden och med hänsyn till konkurrerande projekt, presenterar vi målgruppens betalningsvilja och behov.

Genom att studera den historiska utvecklingen när det gäller befolkningstillväxt och analysera sammansättningen av dagens befolkning och hushåll, kan man förstå vilka som är de drivande krafterna bakom befolkningsutvecklingen på en lokal marknad. Detta ger dock inte hela sanningen. Investeringar på byggmarknaden och inom näringslivet har också en stark påverkan på inflyttning, omflyttning och pendlingsmönster. Industrifakta kombinerar statistiska data med analyser och intervjuer, som hjälper dig att förstå vilka krafter som påverkar den lokala marknaden, vilka hot och möjligheter som är viktiga att ta hänsyn till för din investering.

Det kan ibland vara känsligt att intervjua sina egna kunder och svaren kan ibland bli färgade. Industrifakta blir en neutral part som kan hjälpa dig att utforma frågeställningar, genomföra intervjuerna och bedöma svaren med hänsyn till erfarenhet från andra intervjuer.

Det är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som man vänder sig till i sitt bostadsprojekt. Dessa har olika behov, betalningsvilja och flyttplaner. Var projektet är placerat har också stor betydelse. Det är även viktigt att veta i vilket konjunkturläge som bostäderna kommer ut på marknaden och vilka konkurrerande projekt som finns tillgängliga på marknaden i det läget. Industrifaktas projektanalyser presenterar marknadsförutsättningarna och, tar reda på målgruppernas behov och betalningsvilja. Detta ger dig ett säkrare underlag när du utformar ditt bostadsprojekt.

Genom att beskriva en kommun eller regions historiska utveckling med hjälp av en mängd nyckeltal samt analysera dagens situation när det gäller befolkning, näringsliv och investeringar kan man få en god inblick i vilka drivkrafterna är och inte minst hur dessa påverkar framtiden och förutsättningarna för olika investeringar. Industrifaktas kommunanalyser baseras inte bara på en stor mängd statistiska data, utan stöds också av ett antal djupintervjuer med viktiga lokala aktörer inom kommun och näringsliv.

Industrifakta bevakar den ekonomiska utvecklingen och byggkonjunkturen för våra nordiska grannländer och presenterar varje kvartal en konjunkturrapport med prognoser. Utifrån denna kan vi fördjupa vår analys genom en kombination av intervjuer och statistiska data.

Med hjälp av Industrifaktas system för att värdera tillväxtfaktorer och deras inverkan, kan man rangordna de hetaste tillväxtkommunerna. Ska du etablera dig på en kommun, köpa ett bostadsbestånd eller vill jämföra konjunktur- eller marknadsförutsättningarna på orter som du redan verkar på, kan Industrifakta genomföra en benchmarking av dessa.

Industrifakta bevakar bygg- och underhållskonjunkturen med uppdaterade rapporter varje kvartal.
Utifrån denna bevakning kan vi fördjupa oss i en mängd olika produkter och tjänster som kan relateras till byggmarknaden. Industrifakta har sedan början av 1990-talet ansvarat för konjunkturbevakningen åt de svenska branschorganisationerna inom el, VS, ventilation och kyla/värme.

Frågor & Svar

Det är ett antal faktorer som påverkar både nybyggnad och underhåll. Varje sektor och lokaltyp har sin egen konjunktur med egna drivkrafter och trender. Industrifakta bevakar byggandet inom en mängd sektorer och kan utreda förutsättningar och framtida utveckling med möjlighet geografisk uppdelning.

Industrifakta hjälper dig att ta reda på vilka typer av hushåll som kan vara attraherade av ditt projekt. Genom intervjuer med dina framtida kunder och analyser av den lokala bostadsmarknaden och med hänsyn till konkurrerande projekt, presenterar vi målgruppens betalningsvilja och behov.

Genom att studera den historiska utvecklingen när det gäller befolkningstillväxt och analysera sammansättningen av dagens befolkning och hushåll, kan man förstå vilka som är de drivande krafterna bakom befolkningsutvecklingen på en lokal marknad. Detta ger dock inte hela sanningen. Investeringar på byggmarknaden och inom näringslivet har också en stark påverkan på inflyttning, omflyttning och pendlingsmönster. Industrifakta kombinerar statistiska data med analyser och intervjuer, som hjälper dig att förstå vilka krafter som påverkar den lokala marknaden, vilka hot och möjligheter som är viktiga att ta hänsyn till för din investering.

Det kan ibland vara känsligt att intervjua sina egna kunder och svaren kan ibland bli färgade. Industrifakta blir en neutral part som kan hjälpa dig att utforma frågeställningar, genomföra intervjuerna och bedöma svaren med hänsyn till erfarenhet från andra intervjuer.

Det är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som man vänder sig till i sitt bostadsprojekt. Dessa har olika behov, betalningsvilja och flyttplaner. Var projektet är placerat har också stor betydelse. Det är även viktigt att veta i vilket konjunkturläge som bostäderna kommer ut på marknaden och vilka konkurrerande projekt som finns tillgängliga på marknaden i det läget. Industrifaktas projektanalyser presenterar marknadsförutsättningarna och, tar reda på målgruppernas behov och betalningsvilja. Detta ger dig ett säkrare underlag när du utformar ditt bostadsprojekt.

Genom att beskriva en kommun eller regions historiska utveckling med hjälp av en mängd nyckeltal samt analysera dagens situation när det gäller befolkning, näringsliv och investeringar kan man få en god inblick i vilka drivkrafterna är och inte minst hur dessa påverkar framtiden och förutsättningarna för olika investeringar. Industrifaktas kommunanalyser baseras inte bara på en stor mängd statistiska data, utan stöds också av ett antal djupintervjuer med viktiga lokala aktörer inom kommun och näringsliv.

Industrifakta bevakar den ekonomiska utvecklingen och byggkonjunkturen för våra nordiska grannländer och presenterar varje kvartal en konjunkturrapport med prognoser. Utifrån denna kan vi fördjupa vår analys genom en kombination av intervjuer och statistiska data.

Med hjälp av Industrifaktas system för att värdera tillväxtfaktorer och deras inverkan, kan man rangordna de hetaste tillväxtkommunerna. Ska du etablera dig på en kommun, köpa ett bostadsbestånd eller vill jämföra konjunktur- eller marknadsförutsättningarna på orter som du redan verkar på, kan Industrifakta genomföra en benchmarking av dessa.

Industrifakta bevakar bygg- och underhållskonjunkturen med uppdaterade rapporter varje kvartal.
Utifrån denna bevakning kan vi fördjupa oss i en mängd olika produkter och tjänster som kan relateras till byggmarknaden. Industrifakta har sedan början av 1990-talet ansvarat för konjunkturbevakningen åt de svenska branschorganisationerna inom el, VS, ventilation och kyla/värme.

Referenser

Här presenteras några av våra samarbeten genom åren.

Referenser

Här presenteras några av våra samarbeten genom åren.

Håll dig uppdaterad
med våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev

Våra värderingar

Sedan Industrifakta grundades föreligger en tydlig och etablerad värdegrund som därmed är djupt förankrad bland våra medarbetare.

Lyhörda, Kreativa, Pålitliga och Stabila – detta är Industrifaktas gemensamma värdegrund som hela vårt varumärke bygger på. Industrifaktas värdegrund beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund i hela vår verksamhet.

01

Lyhörda

Det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar och i varje läge tillförsäkra kunden att vi når målet med varje uppdrag genom att vara lyhörda med korta beslutsvägar. Vi är lyhörda för våra medarbetares vardag så att dom skall kunna förena sina arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen.

02

Kreativa

Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar alltid kundspecifika lösningar. Industrifaktas medarbetare erbjuds en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö vilket säkrar individens motivation att alltid leverera på toppen av sin förmåga och medverkar därmed till vår positiva utveckling.

03

Pålitliga

Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga lösningar och prioritera hållbara resurser. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

04

Stabila

Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår lokala marknad. Vi är självständiga och oberoende och arbetar alltid för kunden och styrs aldrig av någon annan ersättning än den kunden betalar. Vi arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning, befordran och friskvård.

Våra värderingar

Sedan Industrifakta grundades föreligger en tydlig och etablerad värdegrund som därmed är djupt förankrad bland våra medarbetare.

Lyhörda, Kreativa, Pålitliga och Stabila – detta är Industrifaktas gemensamma värdegrund som hela vårt varumärke bygger på. Industrifaktas värdegrund beskriver vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund i hela vår verksamhet.

01 Lyhörda

Det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar och i varje läge tillförsäkra kunden att vi når målet med varje uppdrag genom att vara lyhörda med korta beslutsvägar. Vi är lyhörda för våra medarbetares vardag så att dom skall kunna förena sina arbetsuppgifter med familj och fritidsintressen.

02 Kreativa

Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar alltid kundspecifika lösningar. Industrifaktas medarbetare erbjuds en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö vilket säkrar individens motivation att alltid leverera på toppen av sin förmåga och medverkar därmed till vår positiva utveckling.

03 Pålitliga

Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga lösningar och prioritera hållbara resurser. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

04 Stabila

Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår lokala marknad. Vi är självständiga och oberoende och arbetar alltid för kunden och styrs aldrig av någon annan ersättning än den kunden betalar. Vi arbetar långsiktigt med våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning, befordran och friskvård.

Välkommen att skicka en offertförfrågan

Välkommen att skicka en offertförfrågan